Ảnh Mặt Trăng

– Mặt trăng (chụp lúc 17h35 ngày 22 tháng 4 năm 2013) :

Moon_1669_22-4_01a

Moon_1667_22-4_03a

Moon_1668_22-4_02a

– Mặt trăng (chụp lúc 18h18 và 18h22 ngày 24 tháng 4 năm 2013 (15 ÂL) :

Moon_1691_24-4

Moon_1694_24-4

– Mặt trăng (chụp lúc 4h30 AM ngày 30 tháng 4 năm 2013)

Moon_0013-30-4

Moon_0014-30-4

Moon_0016-30-4

Moon_0017-30-4

Advertisements