Lễ Tốt Nghiệp (Bachelor of Science) của Xíu

……đang xây dựng…….

Yến-TNghiệp-01

Yến-TNghiệp-02

Yến-TNghiệp-03

Yến-TNghiệp-04

Yến-TNghiệp-05

Advertisements