Những hình ảnh tại Gò Tháp

GòTháp_0068

GòTháp_0079

GòTháp_0078

Bầy chim Trích trong khu Gò Tháp… Ngoài Bắc gọi chim Trích là chim Xít (trong bài hát Trống Cơm).

ChimTrích_0108

Một bầy tang tình con xít… Ố mấy lội, lội, lội sông… Ố mấy đi tìm, em nhớ thương ai…

ChimTrích_0109

Vũ điệu chim Trích…

ChimTrích_0112

GòTháp_0069

GòTháp_0070

GòTháp_0076

GòTháp_0071

GòTháp_0072

GòTháp_0073

GòTháp_0096

GòTháp_0101

GòTháp_0094

GòTháp_0097

GòTháp_0099

GòTháp_0091

GòTháp_0092

GòTháp_0093

GòTháp_0089

GòTháp_0088

GòTháp_0087

GòTháp_0086

GòTháp_0081

GòTháp_0085

Vòng ngoài của khu Gò Tháp…

TràmChim_0102

TràmChim_0104

Advertisements