Hòn Rơm – Tháp Chàm Poshanư (Phan Thiết)

Hòn Rơm 07

Hòn Rơm 06

Hòn Rơm 05

Hòn Rơm 04

Hòn Rơm 03

Hòn Rơm 02

Hòn Rơm 01

Poshanu 01

Poshanu 02

Poshanu 03

Poshanu 04

Poshanu 05

Poshanu 06

Poshanu 07

Advertisements