Điêu khắc trong chùa Vạn Linh

……..đang xây dựng……..

Tượng_0215

Tượng_0216

Tượng_0217

Tượng_0218

Tượng_0219

Tượng_0220

Tượng_0221

Tượng_0222

Tượng_0223

Tượng_0230

Tượng_0232

Tượng_0233

Tượng_0234

Tượng_0235

Tượng_0236

Tượng_0242

Tượng_0251

Advertisements