Hòn Phụ Tử

Hòn Phụ Tử ngày xưa…

PhụTử-02

Hòn Phụ Tử ngày nay…

3Hòn_0339

Advertisements