Điện Ảnh

+ Phim The Shining (1980) (Thần giao cách cảm)

Advertisements